Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

EuroPerso / Avantaj AG olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") ve ilgili mevzuat uyarınca portal amaçlarına yönelik gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimiz kapsamında işlediğimiz kişisel verilere dair sizleri bilgilendirmek amacıyla Işbu aydınlatma metnini hazırladık.

Tanımlar

İşbu aydınlatma metninde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK"): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

EuroPerso/Avantaj AG:  Türkiye adresimize

Ideanest: Avantaj AG  programları içerisinde www.europerso.com domaini ile online mecrada yer alan programı,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

Veri Sorumlusu

KVKK uyarınca muhatap, üye, ziyaretçı, tedarikçi, proje veya şirket çalışanı/yöneticisi sıfatıyla paylaştığınız kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak belirlenen Avantaj AG  tüzel kişiliği tarafından aşağıda belirtilen kapsamda değerlendirilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, şirket ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, şirketizin birimleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, şirketimiz ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, şirket / portal hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili iş birimleri tarafından yapılması, şirketimiz ve şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ve şirket izin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde,

  • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun
  • Doğru ve gerektiğinde güncel
  • Belirli, açık ve meşru amaçlar için
  • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü
  • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek

işlenecektir.

Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, Avantaj AG’nin ve EuroPerso Programı’nın faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli görülen üçüncü kişilere (program ortağı, iş birliği yapılan kurum, tedarikçi, üye ve şirket  yöneticileri/çalışanları, hukuken yetkili kamu kurumu ve kuruluşları, hukuken yetkili özel hukuk kişileri ya da yurt dışı ülkeler) KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Avantaj AG tarafından,

EuroPerso Web Siteleri İletişim Formları
EuroPerson Web Sitesi E-Bülten Kayıt Formu
Işlem Programı Başvuru Formları
Iş Bulma Başvuru Formları

gibi kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak Avantaj AG nin faaliyetlerini sürdürülebilmesi için KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak,
KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle şirkemize iletmeniz durumunda şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kisa zamanda sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, vakfımız tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f) KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ı) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini

talep etme, haklarına sahiptir.

Başvurunuzu açık, anlaşır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya Türkiye adresimize ulaştırmanız gerekmektedir.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Europerso.com'u kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz. Çerez politikamız için tıklayın. Kapat